บริจาคโลหิต

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 บ้านขนมนันทวัน ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ได้เป็นเจ้าภาพจัดสถานที่บริเวณห้องสีตาลัย ร้านอาหารนั่งกินลมชมเขาวัง เป็นพื้นที่รับบริจาคโลหิตเป็นประจำปีละ 2 ครั้ง สำหรับนำไปใช้ในกิจการสาธารณสุขของสภากาชาดไทย โดยจนถึงปี พ.ศ. 2559 บ้านขนมนันทวันสามารถรวบรวมโลหิตได้มากกว่า 1,000 หน่วย และได้รับพระราชทานประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ยังความปลาบปลื้มใจแก่บุคลากรบ้านขนมนันทวันอย่างยิ่ง

กิจกรรมรับบริจาคโลหิตจัดขึ้นในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี ผู้ประสงค์จะร่วมบริจาคสามารถติดตามกำหนดการการจัดกิจกรรมได้ที่ เฟซบุ๊คเพจบ้านขนมนันทวัน

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา